Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek na vzdělávací akci Newsfeed DAY prostřednictvím internetového prodeje prováděného společností Business Factory s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

I. Společnost Business Factory s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 28356624, DIČ CZ28356624, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63427, zastoupená Ing. Karlem Tlusťákem, dále také jen "Společnost", vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na vzdělávací akci Newsfeed DAY, konající se 12. května 2020 v Praze.

II. Prodej vstupenek

I. Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.

II. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek day.newsfeed.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci (dále také jen "Objednávka vstupenek").

III. Objednávkou vstupenek dává Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami uvedenými na webové stránce day.newsfeed.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.

IV. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Společností, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenek.

V. Kupní cenu je nutno zaplatit převodem z účtu na základě vystavené faktury. Splatnost kupní ceny je 14 dnů od data vystavení faktury nebo den před konáním akce 11. května 2020.

III. Cena vstupenek

I. Cena jedné vstupenky na konferenci je 3 990 CZK bez DPH do vyprodání počtu 50 vstupenek, nejpozději však do dne 1. února 2020, poté je cena vstupenek 4 990 CZK bez DPH.

II. Při nemožnosti účasti Účastníka na vzdělávací akci má Účastník nárok na vrácení 80 % uhrazené ceny vstupenky, a to při uplatnění tohoto práva u Společnosti nejpozději do 1. března 2020. Později se zaplacená částka za vstupenky nevrací a je možná pouze změna účastníka podle čl. IV. II těchto obchodních podmínek.

III. V případě zrušení akce náleží kupujícím plná náhrada ceny vstupenek.

IV. Objednávka vstupenek prostřednictvím webové stránky

I. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému.

II. Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky. Účastníka lze jednou změnit žádostí zaslanou e-mailem na day@newsfeed.cz. Žádost o změnu účastníka je možno bezplatně podat nejpozději dne 4. května 2020.

V. Osobní údaje

I. Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Společnost shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Společnost prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

II. Objednatel vstupenek tímto dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů Společnosti za účelem administrace Objednávky vstupenek a zasílání newsletterů týkajících se Newsfeed DAY, Newsfeed Akademie, magazínu Newsfeed.cz a Business Factory.

III. Během akce budou pořizovány fotografie a video záznam. Účastník akce tímto dává souhlas ke zveřejnění a zpracování tohoto materiálu, na kterém se může objevit, za účelem další propagace akce Newsfeed DAY. 

IV. Osobní údaje Objednatele i foto a video materiály pořízené během Newsfeed DAY nebudou použity k žádnému jinému účelu než je uvedeno v těchto obchodních podmínkách, stejně tak nebudou v žádném případě poskytnuty třetím stranám. Tyto materiály budou uloženy v archivu pořadatele Newsfeed DAY nejdéle po dobu 10 let.

VI. Účinnost obchodních podmínek

I. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

II. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince 2019.

VII. Závěrečná ustanovení

I. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah čl. III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.

II. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

III. Pro vztahy s mezinárodním prvkem se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

IV. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu akce.

VIII: Reklamační řád

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na day@newsfeed.cz